Medlemsbetingelser Hallkort for Hitrahallen SA

GENERELLE AVTALEBESTEMMELSER

 1. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut bindingstiden dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i løpende avtaleforhold, hvis ikke medlemmet ikke sier opp avtalen.
 2. Medlemmet er pliktig til å informere Hitrahallen om endringer i adresse, epostadresse eller telefonnummer.
 3. Medlemmet må være fylt 15 år for å trene hos Hitrahallen SA
 4. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og rette seg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av treningsstudioet / svømmehallen. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Hitrahallen seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.
 5. Medlemmet forplikter seg til å rydde på plass utstyret som brukes og å holde ordne etter seg.
 6. Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, men Hitrahallen forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler.
 7. Det tas forbehold om endringer i tilbud og åpningstider, spesielt ved helligdager. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av treningsstudio / svømmehall ved arrangement og vedlikehold.
 8. Hitrahallen SA fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening, eller som følge av opphold i treningsstudioet / svømmehallen. Det gjelder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
 9. Som medlem bekrefter du at din helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktiviteter i Hitrahallen.
 10. Medlemskontrakten kan ikke overdras eller benyttes av andre enn den kontrakten er utstedt til. Utlån av adgangsbrikke eller åpning av dør til andre som ikke er medlem bøtelegges eier av adgangsbrikke som blir benyttet med kr. 1000,-
 11. Ved manglende betaling etter 1. purring eller vesentlig mislighold av medlemskapet vil medlemmets adgangsbrikke bli sperret.
 12. Medlemskapet kan sies opp når medlemmet ønsker etter bindingstiden. Oppsigelsestid 1 måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse sendes skriftlig på epost til post@hitrahallen.com
 13. Frys av medlemskap: En avtale kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:
  – Sykdom / skade som er dokumentert med legeattest og som medfører at man ikke kan benytte seg av treningssenteret / svømmehallen i mer enn 3 uker.
  – Utstasjonering i jobb eller studier / militær tjeneste som er lengre enn 50 km fra Hitrahallen
  Frysing av medlemskapet bør fremlegges så tidlig som mulig da det ikke har en tilbakevirkende kraft.

Membership conditions Hall card for Hitrahallen SA

GENERAL CONTRACT PROVISIONS

 1. The membership is valid from the registration date until the end of the commitment period, unless otherwise stated. After the end of the binding period, the membership becomes an ongoing contractual relationship, unless the member terminates the agreement.
 2. The member is obliged to inform Hitrahallen of changes in address, email address or telephone number.
 3. The member must be 15 years of age to train at Hitrahallen SA
 4. The member undertakes to follow the instructions and comply with the rules that apply at all times to the use of the gym / swimming pool. In the event of breach of membership, Hitrahallen reserves the right to terminate membership.
 5. The member undertakes to clean up the equipment used and to keep it tidy after himself.
 6. During the binding period, there are no price changes, but Hitrahallen reserves the right to annual price adjustments of ongoing agreements.
 7. We reserve the right to change offers and opening hours, especially on public holidays. Reservations are also made regarding the closure of certain activities and parts of the gym / swimming pool for events and maintenance.
 8. Hitrahallen SA disclaims any responsibility for damage to persons or objects that occurs during training, or as a result of being in the gym / swimming pool. This also applies to damage to clothing and loss of money, valuables or other valuables that may be lost.
 9. As a member, you confirm that your state of health does not pose a health risk when participating in activities in Hitrahallen.
 10. The membership contract cannot be transferred or used by anyone other than the person to whom the contract was issued. Lending an access tag or opening a door to someone who is not a member, the owner of the access tag that is used is fined NOK. 1000,-
 11. In the event of non-payment after the 1st reminder or significant breach of membership, the member’s access token will be blocked.
 12. Membership can be terminated when the member wishes after the binding period. Notice period 1 month counted from the first month after the date the notice is received. Termination is sent in writing by email to post@hitrahallen.com
 13. Freeze membership: An agreement can be frozen for the following documented reasons:

– Illness / injury which is documented with a medical certificate, and which means that you cannot use the fitness center / swimming pool for more than 3 weeks.

– Posting for work or studies / military service which is longer than 50 km from Hitrahallen

Freezing of membership should be submitted as early as possible as it does not have retroactive effect.

 

 

Styrketrening

Her finner du både styrkeaparater
og frivekter til hele kroppen.

Kondisjon

Vi har både spinningsykler
og tredemøller i vårt treningssenter.

Svømming

Med medlemskap får du fri tilgang til å bruke svømmehallen når du vill.